Konzorcium tagok

Projekt / Konzorcium tagok

 

Szervezet

státusz

Szerep

Agrárminisztérium
(korábban Földművelésügyi Minisztérium)

KonzorciumvezetőA projekt szakmai és pénzügyi előkészítését az Agrárminisztérium jogelődje, a Földművelésügyi Minisztérium végezte, a megvalósítás során a jelenlegi Agrárminisztérium látja el a szakmai vezetési, koordinációs és a projekt menedzsmentjével és felügyeletével kapcsolatos teendőket.Szintén a minisztérium feladata a természetvédelem államigazgatási gyakorlati igényeinek képviselete, a közigazgatási szempontok érvényesítése a projekt előrehaladásában. Feladata továbbá az egyes projektelemek szakmai munkájában vállalt feladatok teljesítésének felügyelete.

Kapcsolódó fejlesztési elemek: Natura, Ökoszisztéma-szolgáltatások, Tájkarakter, Zöldinfrastruktúra

Lechner Nonprofit Kft.
(LTK)

Konzorciumi tag

A Lechner Tudásközpont több szerepkörben is közreműködik a projektben. Horizontális feladata, hogy a téradatok előállításában és elemzésében, valamint a távérzékelésben jártas szakmai szervezetként működik együtt a többi konzorciumi partnerrel, jellemzően a téradat-előállítás, - beszerzés, -elemzés, -kezelés területeken. Ennek keretében az ökoszisztémák és szolgáltatásaik térképezéséhez és értékeléséhez szükséges biofizikai adatforrások meghatározásában, térbeli elemzések elvégzésében, az alaptérkép és metaadatbázis kialakításában és feltöltésében van kulcsszerepe. A térbeli elemzésekkel a megalapozó módszertani feladatokat és a többi munkacsoport tevékenységeit is segíti térinformatikai, távérzékelési szakmai tapasztalataival.

E feladatokból kiindulva tevékenységei közé tartozik:
- Az ökoszisztéma térképezés nemzetközi és hazai lehetőségeinek és kategóriarendszerének áttekintése és alkalmazhatóságának vizsgálata
- Adatmodell kialakítása a hazai ökoszisztémák azonosításához
- Részletes térképezési módszertan kialakítása térinformatikai és távérzékelési elemekkel
- Ökoszisztéma-alaptérkép és adatmodell elkészítése, dokumentálása

Az LTK szakmai koordinátorként részt vesz továbbá a tájkarakter alapú tájosztályozási rendszer kidolgozásának módszertani fejlesztésében, melynek keretében megvalósul az alábbiak kidolgozása:
- Magyarország tájkarakter alapú rendszerezésének módszertani megalapozása
- Az országos tájkarakter-egységek indikatív lehatárolása és leírása
- Helyi szintű tájkarakter-egységek azonosítása, lehatárolása és védelmére, kezelésére és fejlesztésére vonatkozó módszertan kidolgozása
- A tájkarakter-rendszer alkalmazási területeinek meghatározásaAz LTK részt vesz továbbá a zöldinfrastruktúra-tervezés módszertani megalapozásában, a magyarországi zöldinfrastruktúra térinformatikai ábrázolásában és elemzésében, a zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését biztosító stratégiai keretek és fejlesztési célok, prioritások meghatározásában, valamint a zöldinfrastruktúra-rendszer közigazgatási alkalmazási területeinek meghatározásában.

Kapcsolódó fejlesztési elemek: Ökoszisztéma-szolgáltatások, Tájkarakter, Zöldinfrastruktúra

Ökológiai Kutatóközpont
(korábban MTA ÖK)

Konzorciumi tag

Az Ökológiai Kutatóközpont koordinációs teendői között szerepel az ökoszisztéma térképezés módszertani előkészítésében, az ökoszisztéma állapot indikátorok listájának összeállításában és elemzésében, az ökoszisztéma-szolgáltatás priorizálás eredményeinek szintézisében, az ökoszisztéma-szolgáltatások koncepcionális és módszertani vizsgálatának megalapozásában való részvétel.

Feladataik közé tartozik az ökoszisztéma-szolgáltatások nemzetközi és hazai kategóriarendszerének áttekintése és alkalmazhatóságának vizsgálata, a részvétel az ökoszisztéma-szolgáltatások térképezési és értékelési munkatervének kidolgozásában, a Tematikus Szakértői Munkacsoportok (SZMCS) kialakításában és működtetésében.Az ÖK-nak kulcsszerepe van az ökoszisztéma-szolgáltatások értékeléséhez és térképezéséhez szükséges részvételiség megalapozásában és a társadalomtudományos értékelési módszerek kidolgozásában is. Az ÖK BLI (Balatoni Limnológiai Intézet) és DKI (Duna-kutató Intézet) a vizes ökoszisztémákhoz kapcsolódó szaktudásával vesz részt a térképezési és állapotértékelési feladatokban, valamint a zöldinfrastruktúra fejlesztési elemben a nemzeti restaurációs prioritások meghatározásában is szerepet vállal.

A kidolgozás során fontos szerepet tölt be a zöldinfrastruktúra konfliktusterületeinek kijelölésében, továbbá kidolgozza a degradált ökoszisztémák helyreállításának módszertanát és részt veszt az intézkedések célterületeinek azonosításában.

Kapcsolódó fejlesztési elemek: Ökoszisztéma-szolgáltatások, Zöldinfrastruktúra

Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság
(HNPI)

Konzorciumi tag

A HNPI fő feladata a Natura fejlesztési elem keretében a célirányosan kiválasztott közösségi jelentőségű fajok és közösségi jelentőségű élőhelyek állapotának felmérése, a keletkező adatok szintézise, elemzése, valamint jelentési adatlapok készítése az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentés teljesítéséhez.

Ezen feladatait a kiválasztott Natura 2000 területek élőhelytérképezésével, és azok terepi adatainak feldolgozásával, a vonatkozó dokumentációt összeállítva végzi. Az élőhelyek állapotának és kiterjedésének felméréséhez kidolgozott módszertannal keletkezett adatokat térinformatikai adatbázisba rendezi, valamint az élőhelyek szerkezet és funkció szerinti állapotfelmérési módszertanát felülvizsgálja és fejleszti. 

A HNPI az AM-el szoros együttműködésben valósítja meg az előkészítési fázis tervezési folyamataihoz (közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek kiválasztása, pontosítása; a konkrét vizsgálati területek azonosítása; a közösségi jelentőségű értékek felméréséhez kapcsolódó módszertanok kidolgozása) kapcsolódó tevékenységeket, valamint a megvalósítási fázisban keletkezett eredmények kiértékelését.Szintén a NATURA fejlesztési elem keretében a közösségi jelentőségű egyéb fajok felmérésével kapcsolatos tevékenysége kapcsán három részre bonthatóak a feladatai: a fajokat célzó monitoring módszerek fejlesztésére, terepi adatgyűjtésre (terepi felmérések, monitorozási módszertanok tesztelése, kutatások, melyek visszahatnak a módszertani fejlesztésekre), adatszintézisre (a gyűjtött adatok, felmérések eredményeinek feldolgozása, adatbázisba rendezése) és adatelemzésre (beleértve az országjelentésekhez szükséges adatlapok elkészítését). 

A projekt időszaka alatt további részfeladatnak tekinthető a részt vevő kutatók és szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás és országos szintű koordináció is, valamint a fajmegőrzési tervek faj-specifikus felülvizsgálata.A projekt végére a HNPI koordinálásával a kiválasztott 25 célfajra vonatkozóan egy hiánypótló, országos módszertan fog rendelkezésre állni, amely az érintett fajok esetében a természetvédelmi helyzet meghatározásához szükséges adatgyűjtést, felmérést, kutatást és értékelést lesz hivatott segíteni.

Továbbá a HNPI közreműködése révén a módszertani eredmények fenntartása céljából sor fog kerülni a protokollok Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszerbe történő beillesztésére.A felméréssel érintett adathiányos, kedvezőtlen vagy rossz természetvédelmi helyzetű célfajokra vonatkozóan pedig a HNPI közreműködésével egy térinformatikai alapú biotikai adatbázis készül, amely a felméréssel érintett fajok vonatkozásában tartalmazza a közösségi jelentőségű fajok elterjedési adatait, állománynagyságát, élőhelyük kiterjedését, az állománybecslésre vonatkozó módszertan szerinti besorolást, illetve a változások mértékét.

Kapcsolódó fejlesztési elemek: Natura

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság
(KNPI)

Konzorciumi tag

A KNPI fő feladata a célirányosan kiválasztott közösségi jelentőségű madárfajok állományai állapotának felmérése, a keletkező adatok szintézise és elemzése a 2009/147/EK számú madárvédelmi irányelv 12. cikke szerinti jelentés teljesítéséhez. E feladatait a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti  területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos kutatási és monitorozási feladatokban való jártasságnak megfelelően végzi.

A projekt célkitűzéseinek elérése érdekében az előkészítési fázis tervezési folyamataihoz (közösségi jelentőségű fajok kiválasztása, pontosítása; a konkrét vizsgálati területek azonosítása; a közösségi jelentőségű értékek felméréséhez kapcsolódó módszertan kidolgozása) kapcsolódó tevékenységeket, valamint a megvalósítási fázisban keletkezett eredmények kiértékelését a KNPI az AM-mel szoros együttműködésben valósítja meg.

Kapcsolódó fejlesztési elemek: Natura

Agrártudományi 
Kutatóközpont
(korábban MTA ATK TAKI)

Konzorciumi tag

Az ATK TAKI Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztályának munkája főként a talaj és többi környezeti elem kölcsönhatásainak (főként térbeli) elemzésére és modellezésére irányul. A projekt keretében az ATK TAKI részt vesz az ökoszisztémák térképezési, valamint ökológiai állapot értékelési feladataiban. Ehhez nagy mennyiségű térképi alapú talajtani információval, illetve feladatspecifikus feldolgozásukhoz szükséges digitális talajtérképezési ismeretekkel járul hozzá. Partnerként egyik fő tevékenysége az ökoszisztéma-szolgáltatások térképezésére és értékelésére vonatkozó integrált modell kialakítása.

Kapcsolódó fejlesztési elemek: Ökoszisztéma-szolgáltatások

Agrárközgazdasági Intézet
(korábban NAIK AKI)

Konzorciumi tag

Az Agrárközgazdasági Intézet alapfeladata a projekt keretében kidolgozott keretekre támaszkodó, agrár-ökoszisztémák által nyújtott legjelentősebb ellátó funkciók számszerűsítését segítő adatok és módszertanok biztosítása. Ezen felül fontos, hogy az így kidolgozott eredmények az értékelési szakaszban is szakszerűen és teljes körűn felhasználásra kerüljenek, amelyhez az AKI szakmai támogatás nyújt. Az AKI tagja az Ökoszisztéma-szolgáltatások fejlesztési elem Tematikus Szakértői Munkacsoportjai közül az Élelmiszertermelés, Klíma és energia, valamint Kulturális javak munkacsoportoknak, amelyekben az agrár érintettségű kérdésekben biztosít szakmai hozzájárulást.

További partnerekkel (TAKI, LTK és BFKH) együttműködve részt vesz a termesztett élelmiszernövények általi ellátó szolgáltatások és a tenyésztett állatok általi ellátó szolgáltatások számszerűsítésében is, támaszkodva az AKI által működtetett Tesztüzemi Információs Rendszer (Farm Accountancy Data Network, FADN)  adatgyűjtését illetve további adminisztratív adatforrásokat is.

Feladataihoz tartozik a részletes módszertani valamint a felhasznált adatokra vonatkozó leírások elkészítése. Tevékenységüknek szintén része az Ökoszisztéma-alaptérkép térképi fedvényeket előállító BFKH FTFF és az LTK szakértőivel történő együttműködés, módszertani támogatás és az elkészült eredmények, fedvények validálása útján.

Kapcsolódó fejlesztési elemek: Ökoszisztéma-szolgáltatások

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Partner

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a projekt szakmai partnereként a Natura fejlesztési elem keretében készülő Madáratlasz c. kiadvány szakmai tartalmának összeállításához járul hozzá. 

Kapcsolódó fejlesztési elemek: Natura